Foment Cultural de ses Illes Balears exigeix mà dreta i responsabilitat as Govern Balear amb relació a sa catalanista UIB, i s’immediata aplicació de ses modalitats insulars a IB3

Qui és sa UIB, un simple òrgan consultiu, per aturar es nou model lingüístic balear aprovat pes Parlament Balear i legitimat per sa majoria democràtica de ciutadans balears?

FOMENT CULTURAL DE SES ILLES BALEARS. Des des Foment Cultural de ses Illes Balears, com a associació cultural nascuda a través de s’unió de diferents persones i col·lectius de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, preocupats per sa supervivència des nostro mallorquí, menorquí i eivissenc, no podem consentir que s’Universitat de ses Illes Balears seguesqui comandant en aquesta dictadura lingüística catalanista que patim des de fa dècades a ses nostres illes.

Hem de recordar que sa UIB és un simple òrgan consultiu, i que ses competències en matèria lingüística són i seran des Govern Balear, que és qui representa es ciutadans de ses Illes Balears. S’actual Universitat de les Illes Balears no només representa sa minoria radical catalanista de ses nostres illes –anant en contra de sa majoria de ciutadans de Balears que volem ses nostres modalitats presents an ets àmbits formals de sa societat–, sinó que tampoc té competències perdictar i imposar es model que s’ha d’emprar a IB3 Televisió, sa televisió de tots es balears.

Per una banda, exigim as Govern Balear que prengui responsabilitats contra es totalitaristes de sa UIB per ningunetjar es Parlament Balear, sa màxima institució de representació democràtica des ciutadans balears. Així, creim que es Govern Balear ha de fer es seu pes com a institució i autoritat balear, i fer que s’apliquin inmediatament ses modalitats insulars a IB3 Televisió.

Per altra banda, IB3 Televisió és sa televisió pública autonòmica de sa CAIB, ni de sa UIB, ni de Catalunya. Per lo tant, com que sa UIB no té cap competència lingüística més que d’òrgan consultiu, IB3 no està obligada a fer lo que digui sa UIB, ni pot contradir sa voluntat democràtica de sa majoria de Balears, representada en es Parlament Balear, imposant un estàndard català central i
artificial que va contra s’història, sa llengua i sa tradició de ses Balears.

Així idò, sa UIB ha quedat en evidència com a ens catalanista i anti-balear, tal i com demostrava la setmana passada sa Fundació Jaume III amb s’informe “Sa UIB, contra ses modalitats insulars”. Però també antidemocràtica, ja que no compleix amb s’Estatut d’Autonomia que recull s’especial estudi i protecció de ses nostres modalitats insulars, i ademés, s’ha botat sa legislació vigent, ja que no té cap competència ni cap dret per aturar s’implantació a IB3 des nou model lingüístic balear acordat an es Parlament Balear i reclamat per sa majoria democràtica des poble de ses Illes Balears.

Ciutadella de Menorca, 13/05/2014

Comunicat de Foment Cultural de ses Illes Balears