Sa Fundació és una entitat cultural sense ànim de lucre finançada amb fons privats.

 Som independents de partits polítics, transversals i oberts a tots es defensors de sa cultura balear.

Formada per empresaris, professors, escriptors, filòlegs, historiadors i professionals lliberals de ses quatre illes.

Som gent normal com tu que estimam sa nostra manera de xerrar.

Tenim un objectiu clar i llampant: dignificar es mallorquí, menorquí i eivissenc.

Volem crear consciència social de s’importància de defensar ses nostres modalitats insulars, ara mateix arraconades i suplantades per un català estàndar de rel barcelonina.

No volem alimentar debats estèrils, fer feina efectiva i en positiu en defensa d’elevar a nivell formal es xerrar de ses Balears.

Tenim voluntat de crear una  plataforma d’ampla base social que agrupi iniciatives socials, mediàtiques, filològiques i culturals a favor de prestigiar sa nostra llengua baleàrica.

Defensam a tots ets àmbits s’ús oral i sobretot escrit des mallorquí, es menorquí i s’eivissenc.

 Elaboram ses eines normatives (llibre d’estil, vocabularis, diccionari normatiu…) i telemàtiques (traductors, correctors…) necessàries perquè qualsevol usuari se pugui sentir còmodo i segur a s’hora d’usar sa seva variant baleàrica.

 Desplegam s’actual article 35 de s’Estatut d’Autonomia a través d’un decret o una llei que concreti com se farà efectiu s’estudi i sa protecció de ses modalitats insulars que estableix es propi Estatut.

Defensam sa cultura i s’identitat balear davant s’entelèquia des ‘Països Catalans’ com a concepte lingüístic, identitari, cultural i polític.

 Volem canviar s’Estatut d’Autonomia per substituir s’actual denominació de català com a sa llengua pròpia de ses Illes Balears per sa de balear, tal com feren es valencians en es seu Estatut d’Autonomia.

Es nostro patrimoni lingüístic està en joc. Només podem preservar-lo des d’una certa autonomia lingüística. És s’hora de donar una passa endavant per defensar lo nostro.