Sa Fundació visita el Consell Insular de Menorca

El patronato de Sa Fundació se reunió el pasado 19 de octubre con el presidente del Consell Insular de Menorca Adolfo Vilafranca. La entidad creada ahora hace 10 años, con el objetivo de dignificar el menorquín y el resto de las modalidades de Baleares y de crear consciencia social de la importancia de preservar la lengua propia.

El patronato de Sa Fundació presentó la entidad menorquinista y su trayectoria desde que fue creada en 2013. Asimismo se traslado a Vilafranca la situación en que se encuentra actualmente el menorquín: arrinconado y en proceso de desaparecer por falta de protección y divulgación.

Después de 40 años de imposiciones lingüísticas y de intentos de suplantación por un estándar que no ha llegado, y no llegará a enraizar entre la población de Menorca, Sa Fundació recordó al presidente que la nueva normativa de la lengua catalana, renovada y publicada el 2016, normaliza y acepta como validas las formas lingüísticas propias de Baleares, y que elimina la dicotomía de correcto/incorrecto. Lo que justifica que en cada área geográfica se pueda utilizar libremente las singularidades de forma oral y escrita, y por tanto en nuestra isla acorde a la realidad lingüística menorquina.

Para terminar se le presentó una serie de proyectos que se llevaran a termino los próximos meses en relación a la protección y divulgación del menorquín.

Menorca, 21 d’octubre de 2023

Tothom té dret a defensar es Drets Lingüístics

Qualsevol ciutadà o comunitat lingüística té dret a defensar es Drets Lingüístics, drets que formen part de sa Declaració Universal des Drets Humans, i ningú ha de dictar qui pot o no pot defensar o opinar sobre es seu idioma matern. Més tost, si tots donàssim es nostro parer, probablement es nostro menorquí no estaria a sa situació en que està actualment. Una llengo en procés de desaparèixer gràcies a sa marginació i es desinterés, principalment,  per part de sa classe política.

  Tal vegada Balears és sa única comunitat lingüística del món en que sa llengo pròpia és tractada d’incorrecte, coloquial, informal, vulgar i de dialecte amb es sentit més pejoratiu. En canvi a s’altre banda de la mar, sa parla des catalans és un idioma correcte, cult, formal i de prestigi. Ets autodenominats “experts” diuen que català i menorquí és lo mateix… Açò fa olor a sucurrim.

  ¿Colcú s’imagina que en es països de Sud-amèrica de parla castellana estiguessin prohibides i marginades ses particularitats lingüístiques pròpies d’aquells territoris, i que ademés sa classe política els imposàs es castellà que rallam a Espanya? O lo mateix amb s’inglès: que a Austràlia o a Amèrica del Nord es vessin forçats a emprar s’inglès des Regne Unit, renunciant a sa seua personalitat lingüística. Idò, açò és lo que passa a Menorca i a Balears amb sa llengo materna de una part dets habitants d’aquestes illes. Aquesta deixadesa ha provocat que actualmente es menorquinoparlants siguem minoria.

  Vull explicar lo absurt que resulta comparar es menorquí amb s’andalús o s’inglès d’Austràlia. Típic argument que empren es “de la ceba” per fer befa. Quan van arribar es nous pobladors a Menorca en es sigle XIII, aquí ja rallavem una llengo romanç, derivada des llatí que va arribar mil quatracents anys abans, boni res. Es nous pobladors majoritariament catalans i occitans van aportar sa llengo d’oc que es va fusionar amb es parlar de sa població autòctona: no hi va haver substitució lingüística. Des de l’any 123 a. C., que va ser quan va començar sa romanisació de Balears, i fins a dia d’avui aquesta llengo ha evolucionat i, ara la denominam com a menorquí, i açò és així des de es sigle XVI. I per cert, en cap moment de sa història es menorquins hem denominat es nostro llenguatge com a català, excepte que a partir de 1983 en que es va imposar a s’Estatut d’Autonomia Balear com a “llengo pròpia”, i que arrel d’açò uns pocs han adoptat aquest nom per referir-se a an es parlar des menorquins.

  A Andalusia clarament rallan una variant des castellà, i ets andalusos no es senten d’una comunitat lingüística diferent a sa castellana. Cosa que no pasa amb es menorquins, que no mos sentim lingüísticament, ni culturalment, identificats amb es català. A Austràlia es nous pobladors pertanyien a una comunitat lingüística perfectament identificada, i tenien clar que es seu idioma era s’inglès. Cosa que no va pasar amb es nous pobladors catalans i occitans que van arribar a partir de 1287 a Menorca, ja que es nom de català per referir-se a sa llengo no existia ni eren una comunitat lingüística diferent a s’occitana i, es seu llenguatge poc tenia  a veure amb es català estàndar que se mos vol imposar més de set-cents anys després de sa conquista aragonesa i cristiana.

  Nebrija, un andalús, va ser s’autor de sa primera gramàtica de sa llengo castellana. Si hagués existit una consciència lingüística de que sa llengo andalusa era una llengo diferent a sa castellana hagués fet sa gramàtica de sa llengo andalusa. Es menorquins que han fet gramàtiques, ortografies, vocabularis o diccicionaris els han fet de menorquí, i no de català, perquè sa consciència lingüística des menorquins ha estat de que rallam menorquí, i no català.

          Es catalans poden nomenar com a català a sa seua llengo. Es valencians com a valencià. Ets occitans com a occità. Ets aranesos i algueresos com a aranès i alguerès respectivament. ¿Per què es menorquins no podem nomenar oficialment a sa nostra llengo com a menorquí o balear?

  I no som ignorants, analfabets, incults, ni radicals per voler mantenir viu es menorquí; més tost ho són aquells que mos ataquen per fer-ho.

  ¿Què cerquen aquells que tenen una dèria amb vulgarisar es menorquí i amb imposar es català? Sa finalitat és molt fosca: empobrir sa diversitat lingüística i arraconar-la an es folklorisme fins fer-la desaparèixer, subtituïda pes català de Barcelona amb clares intencions polítiques i anexionistes.

  No existeix cap persona amb seny que per protegir una parla pensi que lo que se ha de fer es prohibir sa seua presència dets àmbits educatiu i formal. Emprimer, sa transmisio lingüística era majoritariament oral. Però avui en dia no es suficient en un món cada vegada més globalisat. ¿Com apendran menorquí correctament tots aquells ciutadans que viuen aquí i tenen una llengo materna diferent a sa menorquina? I molts de menorquinoparlants lo mateix. En hi ha que fan un mesclòrum de menorquí, català i castellà, que poc se sembla a lo que rallavem fa uns pocs decennis. I no hi ha que ser un expert, com diuen colcuns, per veure que es nombre de menorquinoparlants a davallat i per comprovar sa degradació des nostro llenguatge illenc. Ses estadistiques des darrers anys constaten sa davallada de parlants.

  Es llenguatges català, valencià i balear tenen punts en comú. Son branques d’un mateix tronc lingüístic; però açò no justifica que es català sigui superior i lo que rallam es demés sigui inferior. No hi ha que suprimir ses diferències, mes tost les tenim que potenciar i fomentar. Açò és riquesa lingüística. Amb lo polit que és sentir rallar a un eivissenc o un valencià. Hem de protegir, recuperar i donar valor an allò que mos fa únics; desprestigiar ses modalitats és un error: es diferencialisme no és el dimoni. Com deia Mossèn Alcover “Quin dret ni categoria literaria té es català damunt es balear o es valencià? Absolutament cap.”

  Es pot defensar que balear, català i valencià són una familia lingüística, però sense que aquesta realitat dugui per finalitat fer desaparèixer gran part des ventall linguístic. Si es vol preservar una llengo aquesta ha d’estrar present per oral i per escrit a tots ets àmbits, de no fer-ho així aquesta desapareixerà. Basta comparar s’imposició des català a Menorca i a sa resta de Balears, si una situació similar passàs a Galicia. ¿No seria un crim que es gallecparlants haguessin d’emprar es portugès per escrit i en ambits orals formals? ¿Per què no ho podrien fer-ho en gallec?

  Sa Declaració Universal des Drets Lingüistics (DUDL) diu que “està previst que durant es sigle XXI desapareguin es 80% de ses llengos del món”. ¿Ha de ser es menorquí (balear) una d’elles? Es poders públics i es ciutadans de peu hauriem d’actuar ja per evitar-ho. I diu també sa DUDL que hi ha que ”fomentar sa consciència que sa diversitat lingüística no només és necessària si no que és una aportació imprescindible an es coneixement de s’humanitat, perquè cada llengo mos proporciona una de ses múltiples formes d’entendre el món”. ¿Qui entendrà sa nostra identitat i sa nostra cultura, si una part essencial, com és una llengo, desapareix?

  Es mes de noviembre del 2016, va sortir a tota sa premsa que s’Institut d’Estudis Catalans (IEC) había elaborat una nova gramàtica que normalisava ses varietats lingüístiques amb sa finalitat de que tots es parlants mos sentiguem identificats. S’IEC que actua com a acadèmia de sa llengo catalana, elimina sa injusta dicotomia de correcte/incorrecte i és més flexible amb sa diversitat lingüística sense donar prioritat a un dialecte damunt s’altre. I recomana que es registre s’ha d’adaptar an es territori.

  Així idò, està més que justificat que a Menorca mos poguem expressar en menorquí oralment i per escrit, tant en àmbits formals com informals. Preservació o extinció.

LUCAS L. PONS BEDOYA

MAHÓ

14 octubre 2023

‘Sa llengua de Menorca’ llena el Convento de Sant Diego de Alayor

El alcalde de Alayor, José Luis Benejam, y el autor, Joan Pons Torres,
presentaron ayer la tercera edición de ‘Sa llengua de Menorca’ ante más
de medio centenar de ‘alaiorencs’

El salón de actos del Convent de Sant Diego de Alayor quedó pequeño
anoche para recibir la presentación de la tercera edición de Sa llengua de
Menorca de Joan Pons Torres, editado por Sa Fundació. El Ayuntamiento
de Alayor tuvo que habilitar una sala anexa des de donde se pudo seguir
el acto en directo, dado que se había completado el aforamiento en la
sala principal.

El alcalde de Alayor, José Luis Benejam, quien presentó la obra con Tiago Reurer, concejal de cultura, destacó la valentía de Pons Torres con la
defensa del menorquín “que mucha gente piensa, pero mucha gente calla”, afirmando que se trata de un libro “imprescindible para preservar
nuestro patrimonio lingüístico”.

El historiador, profesor de educación secundaria y autor del libro, Joan
Pons, expuso científicamente por qué la lengua que amenaza el futuro
del menorquín no es el castellano, sino el propio estándar catalán: “La
influencia del castellano no afecta más allá del léxico (y ligeramente) —
igual que lo hace el inglés, fruto de la globalización—, en cambio, el catalán estándar está modificando la fonética, el léxico, la sintaxis y la
morfosintaxis del menorquín”.

Afirma Pons Torres que “Son dos variedades del mismo idioma —cosa
que no sucede con el castellano—, y esto hace que una acabe engullida
por la otra; es un auténtico proceso de asimilación lingüística y cultural
con un perverso objectivo político”.

Ya se han vendido más de 800 ejemplares de Sa llengua de Menorca. En
defensa des menorquí, un tresor filològic en perill d’extinció, y con esta
tercera edición se alcanza la cifra de 1.200 impresiones. El libro se puede
comprar en las librerías de Alayor i del resto de la isla.

Ciutadella de Menorca, 10 de desembre 2022

 

Sa Fundació es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2013 para la defensa y preservación del mallorquín, el menorquín y el ibicenco.
¿Nos ayudas a defender nuestra lengua y cultura balear?

Las donaciones a Sa Fundació tienen una deducción fiscal del 75% en los primeros 150€. Si donas 10€ mensuales, ¡realmente no te costará ni 2€!

 Házte socio de Sa Fundació clicando aquí
 
https://safundacio.es/col-labora/fer-se-soci/

Joan Pons presenta en Alayor la tercera edición de ‘Sa llengua de Menorca’

La presentación será este viernes 9 de diciembre a las 20:00h en el centre cultural del Convent de Sant Diego (Alayor) — José Luis Benejam, alcalde de Alayor, y Tiago Reurer, concejal de cultura, acompañarán al autor, Joan Pons Torres

Este viernes 9 de diciembre a las 20:00h, Sa Fundació y el Ayuntamiento de Alayor organizan la presentación de Sa llengua de Menorca. En defensa des menorquí, un tresor filològic en perill d’extinció. El libro argumentario en defensa del menorquín llega a la tercera edición, con más de 800 libros vendidos y 1.200 ejemplares imprimidos.

El alcalde de Alayor, José Luis Benejam, y el concejal de cultura, Tiago Reurer, acompañarán al autor en la presentación.

El aforamiento será limitado. Se ruega confirmar la asistencia con antelación vía WhatsApp al 695 143 209.

¿Cuándo? Viernes 9 de diciembre a las 20:00h

¿Dónde? Centre cultural convent de Sant Diego (Alayor)

Alaior, 5 de desembre de 2022

 

Sa Fundació es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2013 para la defensa y preservación del mallorquín, el menorquín y el ibicenco.
¿Nos ayudas a defender nuestra lengua y cultura balear?

Las donaciones a Sa Fundació tienen una deducción fiscal del 75% en los primeros 150€. Si donas 10€ mensuales, ¡realmente no te costará ni 2€!

 Házte socio de Sa Fundació clicando aquí
 
https://safundacio.es/col-labora/fer-se-soci/

 

La Fundación Jaume III expresa su pésame por la muerte de Toni Cantarellas

Toni Cantarellas fue el principal ideólogo y activista del movimiento lingüístico balearista en los años 90, inspirant es naixement de Foment Cultural i de sa Fundació Jaume III amb sa seva revista Toc-Toc 

Sa Fundació Jaume III quiere expresar su máximo pésame por la pérdida de uno de los padres espirituales del balearismo, D. Toni Cantarellas Pascual.

Toni Cantarellas, periodista, poeta, escritor e investigador, fue el principal ideólogo del movimiento balearista en las Islas Baleares en los años ochenta y noventa, cogiendo el testimonio de las cartas de Pep Gonella (D. Pep Zaforteza) en defensa del mallorquín en el Diario de Mallorca en el año 1972.

Miembro de la Asociación Cultural Mossèn Alcover (ACMA), discípulo de D. Llorenç Vidal en el ámbito poético. Fue fundador y editor en el año 2011 de la exitosa Revista TOC · TOC Baleares, que llegaría a publicar 12 volúmenes y a tener suscriptores en todas las Baleares, en la península y en diferentes países de Europa.

El nacimiento de Toc-Toc supuso una auténtica revolución, originando el renacimiento contemporáneo de la creación literaria en balear, consiguiendo la colaboración pública del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) dirigido por el doctor en filología catalana, Toni Vera, y estimularía el nacimiento dos años más tarde de Foment Cultural de ses Illes Balears (FCIB), con colaboradores de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera —de la que Toni era miembro fundador—, y de la Fundación Jaume III.

Escribió colaboraciones con El Mundo de Baleares, Diario de Mallorca y mallorcadiario.com.  Segundo clasificado durante dos años consecutivos en el Premio Joan Benejam de relatos breves en menorquín y ganador de un premio de microrelatos en Cataluña, en 2018 se alzaría el primer premio de la III edición del Premio Gabriel Maura de relatos cortos en mallorquín con la obra “Bunyolets verds de s’endívia”. Un premio que recogió en Son Amar ante cerca de 700 personas culminando así el reconocimiento a una larga, constante e incansable trayectoria de lucha reivindicativa en defensa de la dignidad lingüística del mallorquín, el menorquín y el ibicenco; del balear, como él decía.

Gracias Toni por mostrarnos el camino a seguir. Acompáñanos desde el cielo hasta la victoria final de la lengua y la cultura balear. Descansa en paz, apreciado amigo.

TUI MEMORES TUI

Patronat de Sa Fundació

Palma de Mallorca, 14 de octubre de 2022

 

Sa Fundació Jaume III recupera su cena de ‘germanor’ en Comassema 

Más de 150 personas celebraron ayer la cena de IX aniversario de la Fundación Jaume III en Comassema

La Fundación Jaume III celebró ayer su IX aniversario recuperando su tradicional cena de ‘germanor’ a los dos años de no poder hacerse por la epidemia y las restricciones sanitarias. Más de 150 personas, socios de toda Mallorca y también llegados de Menorca e Ibiza se reencontraron en un lugar emblemático de la Sierra de Tramuntana, en la Finca Comassema, en un acto más íntimo y con aforo limitado.

El encuentro de socios de Sa Fundació contó con un acto solidario. La presentación del libro “Es lleó de Selva” de Tolo Company, una rondalla infantil escrita en mallorquín, cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Francisco Luzón, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una injusta enfermedad que cada año afecta a más de 900 personas en nuestro país.

El libro “Es lleó de Selva” se podrá comprar a partir del lunes en la sede de Sa Fundació (C/Jeroni Antich 5 A, Palma).

El director de Sa Fundació, Joan Pons Torres, anunció que la entidad volverá a convocar el Premio Gabriel Maura de relatos breves en mallorquín después de la parada por la pandemia; el concurso literario en mallorquín más importante de Mallorca y con mayor dotación económica.

El presidente de Sa Fundació, Fernando Fortuny Salas, agradeció la fidelidad de los más de 600 socios de la Fundación y envió un mensaje a la clase política dirigente: “Exigiremos el cumplimiento del artículo 35 del Estatuto de Autonomía que dice que las modalidades insulares deben ser objeto de especial estudio y protección. Y no nos detendremos hasta que haya un cambio, y el mallorquín tenga el respeto institucional que se merece”.

La Fundación Jaume III es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2013 para defender, prestigiar y dignificar la lengua y la cultura balear, y que cuenta con más de 600 socios en Baleares.

Palma, 8 de octubre de 2022

 

Sa Fundació es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2013 para la defensa y preservación del mallorquín, el menorquín y el ibicenco.
¿Nos ayudas a defender nuestra lengua y cultura balear?

Las donaciones a Sa Fundació tienen una deducción fiscal del 75% en los primeros 150€. Si donas 10€ mensuales, ¡realmente no te costará ni 2€!

 Házte socio de Sa Fundació clicando aquí
 https://safundacio.es/col-labora/fer-se-soci/

 

Sa Fundació pide al Consell que defienda al estudiante discriminado por hablar menorquín en Barcelona

¿Dónde está el conseller de Educación, Miquel Àngel Maria, que se autodenomina ‘menorquinista’ ahora que hay que defender a un estudiante discriminado por hablar menorquín en Barcelona?

 Según publica hoy el MENORCA • Es Diari, un joven menorquín estudiante en Barcelona ha sido víctima de una lamentable discriminación lingüística por hablar menorquín. Su abuelo, Francesc Sintes, ha publicado en Twitter: “A mi nieto, hijo de menorquina y nieto de menorquinas le han puesto a la calificación del curso que debe quitarse el poco de acento menorquín que conserva (…)” .

 Desde Sa Fundació queremos expresar nuestra máxima condena y repulsa por esta agresión lingüística antimenorquina que constituye un caso innegable de balearofobia en la capital catalana. Como dice el abuelo del estudiante, el menorquín es tan correcto o más que el catalán de Barcelona o el valenciano.

 Por otra parte, en Sa Fundació nos preguntamos, ¿desde cuándo el acento ha sido un factor para evaluar la nota de un estudiante? Posiblemente estemos no sólo ante una discriminación lingüística y un caso de balearofóbia grave, sino también ante una vulneración de los parámetros legales y curriculares de un maestro de escuela para evaluar el trabajo realizado por un estudiante.

 Sa Fundació pide al Consell insular de Menorca y a su presidenta, Susana Mora, que intervenga ante la Generalidad de Cataluña para defender los derechos lingüísticos de éste y de tantos otros jóvenes menorquines que estudian en Barcelona. El Consell y/o la Consejería de Educación del Gobierno balear deberían haber contactado ayer mismo por la mañana con el Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña para pedir explicaciones y que esta actitud de menosprecio hacia la lengua de los menorquines no se vuelva a repetir.

 Si la discriminación hubiera sido porque la profesora exigiera al estudiante que hablara en castellano, seguro que Més per Menorca y el Consell insular ya habrían sacado un comunicado o una declaración institucional si fuera necesario. Pero como ha sido una agresión por hablar menorquín, parece que no tiene ninguna importancia para el Consell insular presidido por Susana Mora.

 ¿Dónde está el conseller de Educación, Miquel Àngel Maria, que se autodenomina ‘menorquinista’ ahora que hay que defender a un estudiante menorquín discriminado por hablar menorquín en Barcelona?

 El ‘menorquinismo’ debe demostrarse con hechos, no con palabras. Empecemos por exigir el respeto que nuestro menorquín se merece, dentro y fuera de nuestra isla.

Ciutadella, 9 de julio de 2022

 

Sa Fundació es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2013 para la defensa y preservación del mallorquín, el menorquín y el ibicenco.
¿Nos ayudas a defender nuestra lengua y cultura balear?

Las donaciones a Sa Fundació tienen una deducción fiscal del 75% en los primeros 150€. Si donas 10€ mensuales, ¡realmente no te costará ni 2€!

 Házte socio de Sa Fundació clicando aquí
 
https://safundacio.es/col-labora/fer-se-soci/

Sa Fundació exige la dimisión de Miguel Ángel María por boicotear la aerolínea balear Uepfly

La entidad menorquinista considera intolerable que un consejero llame a boicotear la primera y única aerolínea balear que ofrece billetes de avión a bajo coste para los ciudadanos baleares

Sa Fundació considera intolerable que el consejero de cultura, Miquel Àngel Maria, de Més per Menorca, se haya atrevido a promover a través de Twitter un boicot a la primera y única aerolínea balear (Uepfly) que ofrece billetes de avión a bajo coste para los ciudadanos baleares.

El tuit de Miquel Àngel Maria demuestra que el único que tiene autoodio contra nuestra lengua aquí es él, ya que cada vez que alguien escribe en mallorquín, menorquín o ibicenco —cada vez más gente— el consejero catalanista saca pierde los papeles. Pero esto no es lo más grave, sino que se trata de un representante político de todos los menorquines que no sabe estar en su lugar y no sabe que está en una institución, el Consell insular de Menorca, donde debería representar a todos los menorquines; no sólo a la minoría de fanáticos catalanistas quienes, como él, son capaces de intentar arruinar económicamente a una empresa balear por el simple hecho de escribir en nuestras modalidades insulares y no en el catalán de Barcelona.

Por todo ello, Sa Fundació exige la dimisión del consejero de cultura de Menorca, Miguel Ángel María, quien no puede ostentar ni un segundo más en el cargo si no sabe compaginar su fanatismo lingüístico con la serenidad y la sensatez que se espera de un representante público que debe velar por los intereses de todos los menorquines (como tener billetes de avión a bajo coste) y no sólo por sus intereses partidistas personales.

Ciutadella de Menorca, 8 de desembre de 2021

Sa Fundació es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2013 para la defensa y preservación del mallorquín, el menorquín y el ibicenco.
¿Nos ayudas a defender nuestra lengua y cultura balear?

Las donaciones a Sa Fundació tienen una deducción fiscal del 75% en los primeros 150€. Si donas 10€ mensuales, ¡realmente no te costará ni 2€!

 Házte socio de Sa Fundació clicando aquí
 
https://safundacio.es/col-labora/fer-se-soci/

Sa Fundació abre la matrícula de los cursos de mallorquín 2021/2022

Ya está abierta la matrícula para apuntarse a los cursos de mallorquín – 100% online y en directo. Empezarán el próximo lunes 15 de noviembre

Sa Fundació ha presentado los cursos mallorquín, que serán 100% online y en directo. Habrá tres niveles, dos para personas que hablan mallorquín pero no saben escribirlo, y otro para castellanohablantes o extranjeros que quieren aprender a hablar mallorquín:

Nivel A. Básico para castellanohablantes.

Nivel B1. Iniciación en la escritura.

Nivel C2. Avanzado para personas que saben catalán o valenciano, y quieren perfeccionar su balear.

El director de Sa Fundació, Joan Pons Torres, celebra que “muchos mallorquines no tuvieron la oportunidad de aprender nuestra lengua en la escuela. Ahora, con los cursos de Sa Fundació, ya no hay excusa. Tenemos una oportunidad para aprender a escribir correctamente en mallorquín, nuestro idioma materno”.

Pons Torres ha asegurado que “el Govern de Francina Armengol no cumple con su obligación legal de enseñar y proteger el mallorquín, menorquín e ibicenco como dice el artículo 35 del Estatut. Por eso nació Sa Fundació, defendemos el mallorquín y luchamos de verdad por su preservación”.

Los cursos online de mallorquín empezarán el próximo lunes 15 de noviembre. Sin embargo, aquellos alumnos que se matriculen más tarde podrán ponerse al día gracias a la grabación de las clases que se colgarán en el aula virtual.

Los interesados ya pueden matricularse en la web de Sa Fundació: www.safundacio.es/cursos/.

Para más información, se podrá llamar al 616 624 355 o enviar un correo a info@safundacio.es de lunes a viernes de 16:00 a 20:00h.

Palma, 10 de noviembre de 2021

Sa Fundació es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2013 para la defensa y preservación del mallorquín, el menorquín y el ibicenco.
¿Nos ayudas a defender nuestra lengua y cultura balear?

Las donaciones a Sa Fundació tienen una deducción fiscal del 75% en los primeros 150€. Si donas 10€ mensuales, ¡realmente no te costará ni 2€!

 Házte socio de Sa Fundació clicando aquí
 
https://safundacio.es/col-labora/fer-se-soci/

Sa Fundació abre la matrícula de los cursos de mallorquín 2021/2022

Ya está abierta la matrícula para apuntarse a los cursos de mallorquín – 100% online y en directo. Empezarán el próximo lunes 15 de noviembre

Sa Fundació ha presentado los cursos mallorquín, que serán 100% online y en directo. Habrá tres niveles, dos para personas que hablan mallorquín pero no saben escribirlo, y otro para castellanohablantes o extranjeros que quieren aprender a hablar mallorquín:

1️⃣ Nivel A. Básico para castellanohablantes.

2️⃣ Nivel B1. Iniciación en la escritura.

3️⃣ Nivel C2. Avanzado para personas que saben catalán o valenciano, y quieren perfeccionar su balear.

El director de Sa Fundació, Joan Pons Torres, celebra que “muchos mallorquines no tuvieron la oportunidad de aprender nuestra lengua en la escuela. Ahora, con los cursos de Sa Fundació, ya no hay excusa. Tenemos una oportunidad para aprender a escribir correctamente en mallorquín, nuestro idioma materno”.

Pons Torres ha asegurado que “el Govern de Francina Armengol no cumple con su obligación legal de enseñar y proteger el mallorquín, menorquín e ibicenco como dice el artículo 35 del Estatut. Por eso nació Sa Fundació, defendemos el mallorquín y luchamos de verdad por su preservación”.

Los cursos online de mallorquín empezarán el próximo lunes 15 de noviembre. Sin embargo, aquellos alumnos que se matriculen más tarde podrán ponerse al día gracias a la grabación de las clases que se colgarán en el aula virtual.

Los interesados ya pueden matricularse en la web de Sa Fundació: www.safundacio.es/cursos/.

Para más información, se podrá llamar al 616 624 355 o enviar un correo a info@safundacio.es de lunes a viernes de 16:00 a 20:00h.

Palma, 10 de noviembre de 2021

Sa Fundació es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2013 para la defensa y preservación del mallorquín, el menorquín y el ibicenco.
¿Nos ayudas a defender nuestra lengua y cultura balear?

Las donaciones a Sa Fundació tienen una deducción fiscal del 75% en los primeros 150€. Si donas 10€ mensuales, ¡realmente no te costará ni 2€!

 Házte socio de Sa Fundació clicando aquí
 
https://safundacio.es/col-labora/fer-se-soci/